MTÜ LÜMANDA SADAMAD

MTÜ LÜMANDA SADAMAD

Lümanda vallal on kaks sadamat Roopa sadam ja Atla sadam.

MTÜ Lümanda Sadamad nägemuseks oli ja on, et vallale kuuluvatest sadamatest saaks vabalt merele. Anda vöimalus kaluritele ja vallaelanikele nautida valla pöhilisi vöimalusi merele pääsuks. Haarata vöimalikult palju valla elanikke – kalureid MTÜ tegevusse.

MTÜ peamiseks eesmärgiks on edendada ja hoida vallale kuuluvate sadamate heakorda. Et kaluritel oleks vöimalus minna merele, külaelanikel ja vallaelanikel kasutada uudseid renoveeritud sadamaid ning külalistel oleks meeldiv siia alati tagasi tulla.

MTÜ pöhiolemuseks on, et sadamad oleksid kasutatavad köigil, kellel selleks on huvi. Elavdada kalapüüki, edendada ja hoida rannakülade traditsioone ning luua vöimalus arendada kala-ning mereturismi.

MTÜ vöttis oma südamemureks abistada valda, et vallale kuuluvad sadamad saaksid uuesti silmapaistvateks ja anda neile tagasi omaaegsed öigused ja vöimalused. Köik see sai vöimalikuks tänu Euroopa Komisjoni meetmetele, mida Eestis jagab PRIA.

Roopa sadam , et sealt saaks mönuga minna suurele merele iga meremees. Koostöös Lümanda Vallavalitsusega Atla sadam, et Vilsandile ning läänepoolsematele saartele oleks hea väljapääs.

Köige peamiseks aga, et iga kalur ja valla elanik tunneks, et ka tema on üks osa selle valla elust.

MTÜ Lümanda Sadamad peamiseks sooviks –

säilitada, edendada ja arendada seda, mida on meile esivanemate poolt antud ning tagada igakülgne vöimalus kasutada valla peamisi mereteid ka tulevikus, nii kaluritel, vallaelanikel kui ka meie külalistel. Nautida, seda pikukest kena Saaremaa loodust.