ATLA SADAM

Atlasadam pildisAtla sadam on olnud ajalooliselt kauaaegne kalasadam ja omal ajal ka  tulelaevade talvituskohaks. Atlasse on siiapüügi hooaegadel tulnud kohale eri Saaremaa paikade kalurid. Atla sadam hävines peale II Maailmasõda, just siis suleti merepiir ka kohalike elanike jaoks täielikult.
Rekonstrueerimistööd kohaliku kalasadama taastamiseks algasid 2010. aastal PRIA meetme  - kalasadamate investeeringutoetus raames. Eestvedajaks Lümanda Vallavalitsus. Sadam valmis 2013.a kevadeks.
Sadamast on vöimalik söita paadiga Vilsandile ja läänepoolsematele Eesti väikesaartele ja laidudele. Sadam on looduliku asukohaga ja on hästi kaitstud tormide ning jääliikumiste eest. Atla randa kasutatakse tänapäeval ka väga aktiivselt ujumiseks ja looduse nautimiseks.


 

infoLisa info

 • portSadamakood: EE ATL

  Sadama postiaadress: Atla küla, Lümanda vald, Saaremaa 93322
  Sadama geograafilised koordinaadid:  φ = 58º18,11'N, λ = 21º53,59'E

  Sadamakapten:    Paul-Robert Helk
  GSM: +372 58 504 210
  E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Paatide veeskamine slipilt – tasuta.
Paatide hoidmine:

 • Paatide hoidmine sadama kõrval kalda peal on maksuline. (sadama territoorium)

Parkimine:

 • Kutselistel kaluritel ja harrastuskaluritel parkimine sadama territooriumil hinna sees.
 • Külalistel pikema perioodilise parkimise hind sadama territooriumil kokkuleppel sadama haldajaga.

Sadamas pakutavad teenused:

 • Elektri võimalus
 • Magevee võimalus
 • Prügi panemise võimalus

Vaata lisa Sadama eeskirjast.

 

 

 

TEATED


teeme araKevad läheneb kiire hooga ja samuti ka varsti uus hooaeg sadamas.

Lähtuvalt sellest kutsume Teid kõiki üles Teeme ära raames talgupäevale, et anda oma panus merekultuuriaasta raames veeohutuse teadvustamisele.

Talgud: laupäev 7.mai kell 11.00 - 16.00, loodame, et meid tuleb kohale kenasti ja saame seatud suunad ilusti suvele ja püügihooajale.

Eesmärk: Atla sadama parendamine merekultuuriaasta nõuetele vastavaks. Parandada turvalisust lähtudes Vilsandi rahvuspargi ja Natura ala tingimustest. Samuti parandada keskkonnaalaste tingimuste täitmist. Eesmärk on olla valmis Atla sadamas läbi viima merekultuuriaastat, koos kõrgendatud teadmistega turvalisuse alal.

Talgutööd: Atla sadama territooriumi korrastamine, "talveüllatuste" likvideerimine, 2016 aasta kalapüügi hooajaks ettevalmistamine. Veeohutuse lisastendi rajamine ja paigaldus kai äärde.

Üleskutse on registreeritud ka Teeme ära kodulehel:

http://talgud.teemeara.ee/events/atla-sadama-2016-suvehooajaks-korrastus-ja-veeohutuse-stendi-rajamine-ning-paigaldus

http://www.teemeara.ee/talgujuhile/veeohutus/stend

 


Roopa sadam

Roopasadam pildisAjaloolise pagasiga sadam.
Roopa sadam asukohaga Roopa laht Saaremaa läänerannik Karala küla Karala-Pilguse loodushoiu ala. Laht lõikab sügavalt maasse poolteise kilomeetri pikkuselt ja 200-400 m laiuselt. 1912. aastal ehitati Roopa lahe ääres laevu. Siit on aastakümneid käidud merel kala püüdmas. Esimese Vabariigi ajal asus lahe ääres ka Eesti Piirivalvekordon, mille kivimüüre on veelgi näha ja  ka Päästejaam.
Lahe rannikult on suurepärane vaade merele. Laht on meelispaigaks lindudele ja linnuvaatlejatele. Kevadeti ja sügiseti peatuvad siin lagleparved.
Tänu Euroopa Komisjoni algatusele  ja PRIA Leader - meetme raames antava projektitoetuse kaasabil alustas MTÜ Lümanda Sadamad Roopa sadama renoveerimist ja  sadam valmis 2011.aastal.


 

infoLisa info

 • Headline

  meremees

  Põhikiri on uuendamisel ja laetakse esimesel võimalusel üles.

   

 • Headline

  Icon 08Põhikiri on uuendamisel ja laetakse esimesel võimalusel üles.
 • Sadamakood: EE ROOport
  Sadama postiaadress: Karla küla, Lümanda vald, Saaremaa 93325
  Sadama geograafilised koordinaadid:  58°15'47.00''N ; 21°52'26.00''E

  Kontaktisik:    Jaan Oolu
  GSM: +372 50 16 537
  E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU
LÜMANDA SADAMAD
PÕHIKIRI

 

VASTU VÕETUD 29.november 2009.a. ÜLDKOOSOLEKUL
MUUDETUD JA TÄIENDATUD 8.veebruar 2015.a. ÜLDKOOSOLEKUL

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi „ühing") nimi on MTÜ Lümanda Sadamad. Mittetulundusühingu nimi on inglise keeles Lümanda Marina Development Union. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, juhindudes oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.2. Mittetulundusühing „Lümanda Sadamad" on tulu mittetaotlev vabatahtlik ühendus, mis on loodud Saaremaal, Lääne-Saare vallas.
1.3. Ühingu asukoht on Lääne-Saare vald, Saaremaa, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Ühingu eesmärgiks on Lääne-Saare valla väike- ja kalalaevade sadamate, paadisildade ja lautrikohtade tasakaalustatud loodus – ja keskkonnasäästliku arengu, jätkusuutliku majandamise ja traditsioonilise rannaelu sh ranna kalapüügi edendamine.
2.2. Ühingu ülesanded:
2.2.1. Riigisiseste ja rahvusvaheliste projektide algatamine ja koordineerimine;
2.2.2. Sadamate arendamine loodus ja keskkonnasäästlikult;
2.2.3. Sadamate opereerimine loodus ja keskkonnasäästlikult;
2.2.4. Võimaldada turisminduse arendamist.
2.3. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Ühing arendada majandustegevust ning teostada muuhulgas alljärgnevaid tehinguid ja toiminguid:
2.3.1. Koguda annetusi ja toetusi ning võtta vastu muud abi, mis on suunatud Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks;
2.3.2. Omandada, võõrandada ning muul viisil kasutada ja käsutada vara (sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnistuid, vallasvara ja õigusi);
2.3.3. Teostada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikke tehinguid ja sõlmida lepinguid; arendada muud eesmärgiga kooskõlas olevat ja selle saavutamiseks vajalikku tegevust kohaliku omavalitsuse, Eesti riigi ja Euroopa Liidu tasandil.
2.4. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

3. LIIKMELISUS

3.1. Ühingu liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes aktsepteerib ja kirjalikult tunnistab Ühingu põhikirja ja eesmärke. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Kui Ühingu liikmete arv langeb alla kahe, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama Ühingu lõpetamise avalduse.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel.
3.2.1. Ühingu juhatus informeerib avalduse esitanud isikut juhatuse otsusest liikmeks vastuvõtmisest või sellest keeldumisest hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul arvates avalduse saamise päevast.
3.2.2. Taotlejale edastatavas teates liikmeks vastuvõtmise kohta antakse teada liikmelisust taotleva isiku tasumisele kuuluva sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus ja Ühingu panga rekvisiidid. Siseastumis- ja liikmemaks tuleb tasuda kümne (10) tööpäeva jooksul arvates liikmeks vastuvõtmise teate edastamisest.
3.2.3. Isik loetakse Ühingu liikmeks alates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
3.3. Ühingu liikmeks astumisel tasub uus liige sisseastumismaksu, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.
3.4. Liikme väljaarvamise Ühingust otsustab juhatus oma otsusega.
3.4.1. Ühingu liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumispalve kolmekümne (30) päeva jooksul arvates avalduse juhatusele saabumise päevast. Eelnimetatud perioodil välja astuda sooviv liige on kohustatud likvideerima kõik oma võlgnevused Ühingu ees.
3.5. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.
3.6. Ühingu liikme õigused:
3.6.1. Olla esindatud üldkoosolekul;
3.6.2. Valida ja olla valitud Ühingu juhatusse;
3.6.3. Võtta aktiivselt osa üldkoosolekutest, ühisüritustest, avaldada arvamusi ja ettepanekuid Ühingu töö kohta;
3.6.4. Saada teavet Ühingu tööst juhatuselt;
3.6.5. Välja astuda Ühingust avalduse alusel.
3.7. Ühingu liikme kohustused:
3.7.1. Täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.7.2. Õigeaegselt tasuma makseid Ühingu üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
3.7.3. Võtta aktiivselt osa Ühingu tööst, osaleda üldkoosolekul, täita juhatuse otsuseid ning järgida põhikirja;
3.7.4. Teavitada viivitamatult Ühingu juhatust oma elu- või asukoha muutmisest, samuti registrikoodi muutmisest.
3.8. Ühingu liikme Ühingust välja arvamine. Ühingu liikme väljaarvamist Ühingust otsustab Ühingu juhatus. Juhul, kui Ühingust välja arvatud Ühingu liige ei ole nõus enda Ühingust väljaarvamisega, on tal õigus nõuda väljaarvamise otsustamist Ühingu üldkoosoleku poolt. Ühingu juhatusel ja üldkoosolekul on õigus liiget Ühingust välja arvata:
3.8.1. Käesoleva põhikirja sätete rikkumise või täitmata jätmise eest;
3.8.2. Liikme poolt Ühingu olulisel määral kahjustamise korral;
3.8.3. Kui Ühingu liige kasutab Ühingu vahendeid muuks kui punktis 2 nimetatud otstarbeks.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks korda aastas.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse või seadusest tulenevalt mõne muu organi pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. Põhikirja muutmine;
4.3.2. Ühingu eesmärgi muutmine;
4.3.3. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.3.4. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
4.3.5. Majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.6. Liikmemaksu määramine;
4.3.7. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.4.1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Ühingu juhatus ette teatama vähemalt viis (5) päeva koos koosoleku päevakorra teatamisega.
4.4.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kord aastas või juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 50% Ühingu liikmetest.
4.4.3. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.4.2. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole Ühingu liikmetest.
4.4.5. Kui üldkoosolek ei ole pädev p. 4.4.4. sätestatu kohaselt otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust.
4.4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest.
4.4.7. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.4.8. Ühingu liikmel on õigus volitada üldkoosolekul osalema oma esindaja. Ühingu liige võib omada kuni kaks volitust.
4.4.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
4.5. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
4.7. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

5. JUHATUS

5.1. Ühingu juhatus juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses.
5.2. Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5 liiget.
5.3. Liikmed määrab üldkoosolek kuni viieks (5) aastaks.
5.4. Juhatuse liikmed valitakse Ühingu üldkoosolekul.
5.5. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
5.6. Juhatus korraldab Ühingu tegevust ja liikmete arvestust.
5.7. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
5.8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
5.10. Juhatus arutab ja otsustab küsimusi, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

6. VARALISED VAHENDID JA VARA

6.1. Oma kohustuste eest vastutab Ühing kogu varaga. Ühingu liikmed ei vastuta Ühingu kohustuste eest oma varaga.
6.2. Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:
6.2.1. Sisseastumis-ja liikmemaksudest;
6.2.2. Annetustest, toetustest ja sponsorlusest;
6.2.3. Ühingu põhikirjaga kooskõlas olevast majandustegevustest (s.h. põhikirjalise tegevusega kaasnevast finantstulust);
6.2.4. Muudest põhikirja ja seadusega kooskõlas olevatest laekumistest.

7. ARUANDLUS

7.1. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
7.2. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuar ja lõpeb 31.detsembril.
7.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande seaduses sätestatud korras.
7.4. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
7.5. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8. JÄRELEVALVE

8.1. Järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
8.2. Revisjonikomisjoni liige või audiitor ei või olla Ühingu juhatuse liige.
8.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
8.4. Revisjonikomisjoni liikmel või audiitoril on õigus:
8.4.1. Kontrollida Ühingu varalist olukorda, arveldusarveid ja kontosid ning raamatupidamisdokumente;
8.4.2. Nõuda juhatuselt suulisi ja kirjalikke selgitusi;
8.4.3. Nõuda juhatuselt abi, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks;
8.4.4. Viibida juhatuse koosolekutel ja olla informeeritud juhatuse otsustest ja ettekirjutustest, kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek või juhatuse erakorraline koosolek.
8.5. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.
8.6. Revisjonikomisjon tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
9.2. Ühingu likvideerijaks on juhatus või üldkoosoleku otsusel määratud likvideerimiskomisjon.
9.3. Ühingu lõpetamise korral pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse Ühingu allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel, v.a. kui Ühingu üldkoosolek ei otsusta teisiti.

 

Vana Põhikiri: MTÜ_Lümanda_Sadamad_põhikiri.pdfpitsat

 

 

 

 *Põhikirja vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader programm, mille saate alla laadida siit http://get.adobe.com/reader/

 

MTÜ LÜMANDA SADAMAD KONTAKT

 

       MTÜ Lümanda Sadamad

       Saaremaa, Lääne-Saare vald, Lümanda 93301

       Juhatus: Toivo Naagel;  Rain Soosaar;  Marek Raud

      E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Toivo Naagel

GSM: +372 51 41 492

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

MTÜ Lümanda Sadamad arvelduskonto rekvisiidid:

Swedbank ASLiivalaia 8,

15040 Tallinn,

Eestia/a EE762200221030798899

 
 pangad